Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Media Academie BV

Deze voorwaarden zijn van toepassing op trainingen die door de Media Academie BV, opleidingsinstituut voor radio, televisie en crossmedia (hierna te noemen "Media Academie") worden georganiseerd.

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Media Academie BV, op alle tussen Media Academie BV en cliënt gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.
1.2 Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door Media Academie BV schriftelijk zijn bevestigd.

2. Offertes
2.1 Offertes en/of prijsopgaven binden Media Academie BV niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
2.2 De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 30 dagen, met dien verstande dat een overeenkomst slechts tot stand komt indien en voor zover Media Academie BV conform het in artikel 3.4 bepaalde, een binnen die termijn door cliënt geplaatste opdracht (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) aanvaardt.
2.3 Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de offerte.

3. Aanmeldingen voor opleidingen, tot stand koming (overige) overeenkomsten
3.1 Aanmeldingen voor opleidingen dienen schriftelijk te geschieden door ondertekening van de offerte.
3.2 De aanmelding voor een opleiding dient door Media Academie BV minimaal 10 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn ontvangen.
3.3 Voor aanmeldingen voor opleidingen op basis van open-inschrijving of voor opleidingen op basis van Individueel Zelfstandige Opleiding, gelden afwijkende voorwaarden (zie artikel 13).
3.4 Een overeenkomst (tot het geven van opleidingen dan wel het verrichten van overige diensten) komt slechts tot stand indien en voor zover Media Academie BV een opdracht (c.q. aanmelding voor een opleiding) schriftelijk heeft aanvaard.

4. Annulering
4.1 Indien een training, ongeacht de reden daarvan, binnen een termijn van 29 tot 15 werkdagen voor aanvang van de afgesproken datum van de training wordt geannuleerd, is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Indien een training na deze termijn wordt geannuleerd, of indien de cursist niet op komt dagen is 100 % van het cursusbedrag verschuldigd.
4.2 Indien een cliënt binnen 15 tot 3 werkdagen voor de aanvang van de training verzoekt om verschuiving van de training en Media Academie BV met deze verschuiving instemt, dan is 25 % van de cursusprijs verschuldigd, met dien verstande dat wanneer de training door een partner wordt verzorgd, 50% van de cursusprijs verschuldigd is. Indien een training binnen 3 werkdagen voor aanvang wordt verschoven is 50% van de cursusprijs verschuldigd. (NB: de regeling vervat in artikel 4..1 en 4.2 is niet van toepassing op, groepstrainingen en maatwerktrainingen. Deze trainingen kunnen niet kosteloos geannuleerd worden)
4.3 Media Academie BV accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten.
4.4 Indien de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de training of overeengekomen dienst deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training of overeengekomen dienst deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
4.5 Media Academie BV heeft het recht zonder opgave van reden de opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door een opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag.
4.6 Eenmaal verschoven trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden.
4.7 Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van Media Academie.
4.8 Indien een training door een partner van Media Academie wordt uitgevoerd, kunnen in afwijking van het bovenstaande, de annuleringsvoorwaarden van de partner van toepassing zijn.

5. Prijzen
5.1 Voor alle door Media Academie BV aangeboden opleidingen en overige diensten gelden de prijzen, dan wel de tarieven, zoals vermeld in het trainingsprogramma van Media Academie BV. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
5.2 Media Academie bv is voor haar beroepsopleidingen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO of CRKBO). Hierdoor is Media Academie bv een erkende instellingen als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn en zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW.
5.3 Deze prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden ná het sluiten van de overeenkomst wijzigen, dan behoudt Media Academie BV zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. (Indien en voor zover de prijzen aldus met meer dan 15% worden verhoogd, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.)

6. Betaling
6.1 Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Media Academie BV voldoen. Alle aan cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Cliënt is niet bevoegd tot verrekening. Cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Media Academie BV op te schorten.
6.2 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is cliënt in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Media Academie BV op cliënt onmiddellijk opeisbaar.
6.3 Cliënt is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
6.4 Indien cliënt jegens Media Academie BV in verzuim is, is hij verplicht Media Academie BV de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.
6.5 Cliënt verplicht zich op eerste verzoek van Media Academie BV medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.

7. Garantie
7.1 Media Academie BV staat er jegens cliënt voor in dat de door haar geleverde opleidingen en overige diensten voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Klachten dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Media Academie BV te worden gemeld. Op voorwaarde dat tijdig en correct is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de opleidingen en/of overige diensten niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, zal Media Academie BV deze opleidingen en/of overige diensten opnieuw deugdelijk uitvoeren. Door voldoening aan die prestatie is Media Academie BV ter zake van haar verplichtingen jegens cliënt volledig gekweten en tot geen verdere (schade-)vergoeding gehouden.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Media Academie BV is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die cliënt of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade.
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Media Academie BV beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
8.2 Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Media Academie BV op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid). Media Academie BV zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Media Academie BV of haar leidinggevend personeel.
8.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Media Academie BV of haar leidinggevend personeel zal cliënt Media Academie BV vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten en zal hij Media Academie BV alle schade vergoeden die Media Academie BV lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

9. Intellectuele eigendom
9.1 Cliënt krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de opleidingen en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij Media Academie BV dan wel bij een ander berusten.
9.2 Media Academie BV verklaart dat naar haar beste weten de opleidingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Media Academie BV zo nodig de desbetreffende opleidingen en overige diensten vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Cliënt heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
9.3 Cliënt zal Media Academie BV onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opleidingen en overige diensten. Alsdan is Media Academie BV bevoegd daartegen mede namens cliënt verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal cliënt Media Academie BV zijn optimale medewerking verlenen.
9.4 Voor alle werkstukken die door de deelnemers zijn vervaardigd berust het auteursrecht bij de Media Academie, onafhankelijk op welke drager het is vastgelegd. Door het feit van deelneming wordt de deelnemer geacht de rechten van bedoelde werkstukken/materiaal aan de Media Academie te hebben overgedragen.

10. Verzuim en ontbinding
10.1 Bij verzuim van cliënt of in een van de in artikel 10.2 genoemde gevallen is Media Academie BV bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.
10.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) cliënt, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Media Academie BV binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.
10.3 Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 doet niet af aan de overige rechten van Media Academie BV op grond van de wet en de overeenkomst.
10.4 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 10.1 of (ii) 10.2, zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Media Academie BV op cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Media Academie BV op cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar (en is Media Academie BV gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Media Academie BV en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van cliënt te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Cliënt is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Media Academie BV in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.)

11. Overmacht
11.1 Indien Media Academie BV door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Media Academie BV zal cliënt zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachttoestand.
11.2 Duurt de overmachttoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
11.3 Ingeval van overmacht heeft cliënt geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Media Academie BV als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Media Academie BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Media Academie BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Media Academie BV of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Media Academie BV als op de locatie waar de opleiding plaatsvindt.

12. Ziekte van docent
12.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Media Academie BV indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
12.2 Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal Media Academie BV cliënt hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 11 van toepassing.
12.3 Indien Media Academie BV binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 11 niet van toepassing en kan cliënt geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

13. Telefonisch Consult
13.1 In het geval dat de Opdrachtgever dan wel de deelnemer(s) Media Academie BV telefonisch consulteert, worden de kosten van het telefonisch consult bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Media Academie BV gehanteerde dagdeeltarief.

14. Toepasselijk recht en rechtskeuze
14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
14.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Media Academie BV het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen cliënt aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn op 6 juli 2011 gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Almere onder nummer 32156755.